Informácie o nás

OZ Falko vzniklo v roku 2006. Máme za sebou úspešný projekt "Bez drog" v ktorom sme sa venovali prevenčnej činnosti drogových závislostí na základných školách, kde sme besedovali a rozvíjalu debatu práve na túto tému.

V Záhorskej Bystrici sme založili Fotoklub, v ktorom plánujeme pracovať s deťmi a mládežou z blízkeho okolia.
 

Občianske združenie Falko je dobrovoľné, demokratické občianske združenie  pre mladých ľudí .

Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, inštitúciami, organizáciami a združeniami v Slovenskej republike i s príslušnými medzinárodnými a zahraničnými organizáciami pri tvorbe a realizácii politiky v oblasti práce s mládežou.

Oz je organizácia nezávislá od politických strán a hnutí.

Hlavným cieľom oz je podpora a rozvoj informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.

Činnosť oz sa zameriava predovšetkým na:

-         koordináciu mladých ľudí v ich správnej orientácií v živote

-         bezplatné poskytovanie informácií a poradenstva podľa potrieb a záujmu mladých ľudí a to najmä v týchto oblastiach:

a)      vzdelávania

b)      sociálnej otázky

c)      zamestnanosti

d)      športu

e)      kultúry

f)       záujmovej činnosti

g)      cestovného ruchu

h)      právne a pracovno-právne poradenstvo

i)       výchovné a študijné poradenstvo

j)       poradenstvo pre mladých začínajúcich podnikateľov

k)      poradenstvo v oblasti delikvencie a drogových závislostí

l)       prevenčná činnosť v oblasti

m)    prevenčná činnosť drogovej závislosti. Zabezpečuje klubovú a prevenčnú činnosť pre abstinujúcich závislých, rodinných príslušníkov, voľnú tribúnu, besedy a všeobecne prospešné služby v boji proti drogám.

n)      všeobecné poradenstvo

-         organizovanie kultúrnych a športových podujatí

-         organizovanie odborných vzdelávacích seminárov a jazykových kurzov

-         organizovanie humánnych akcií

-         organizovanie zájazdov pre mládež /recipročných pobytov/

-         vytvorenie databanky, knižnice, dokumentačného strediska

-         informovať verejnosť prostredníctvom tlače, rozhlasu a iných prostriedkov o práci oz